Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครที่ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์สำหรับ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยจะแจ้งรายละเอียดในการเข้ารับสัมภาษณ์ทาง E-mail ของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
  2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับการสอบภาคปฏิบัติต่อไป โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง

รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01นายเกริกไกวัลย์ กงไกรราช
02นายอนิรุจน์ มากชัย
03นายธนพนธ์ ภู่ผะกา
04นายจักริน บำรุงไทย
05นางสาวโสภิต มโนทรัพย์ศักดิ์
06นางสาววรินทร ผ่องใส

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute