Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

     ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ตำแหน่งวิศวกร สังกัดสำนักอาคารสถานที่ นั้น

สถาบันขอแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.กำหนดการสอบ

รายละเอียดการสอบ วันที่ รายงานตัว เวลาสอบ
1) สอบข้อเขียน 28 ต.ค. 2564 09.30 น. 10.00-11.30 น.
2) สอบสัมภาษณ์ 28 ต.ค. 2564 12.45 น. 13.00-14.30 น.

3. สถานที่สอบ

     อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกรายจะได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่สถาบันจัดให้ก่อนการเข้าสอบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute