Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
System Administrator (Server/Network)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
 • จัดการ และดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันฯให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบ VMWare หรือ Hyper-V หรือ Amazon AWS
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการ Windows Server หรือ ระบบปฏิบัติการ Linux
 • มีความรู้ด้านระบบ ITIL
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และหาความรู้เพิ่มเติม

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย)
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์
     (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ห้องสำนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 22 มีนาคม 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     คุณวันทนา สุขขี โทร. 0 2553 8532


ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute