Announcement

Other Links

ประชาสัมพันธ์นักวิจัยได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ได้แก่

1. ดร.พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ เป็น นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ
2. ดร.ศานิตย์ ทองเนตรเป็น นักวิจัยชำนาญการ
3. ดร.เบญจมาศ คุ้มครองเป็น นักวิจัยชำนาญการ
4. ดร.เฉลิมชัย อาจประดิษฐ์ เป็น นักวิจัยชำนาญการ
5. นางสาวธันยนันท์ วัชรธัญญฉัฐเป็น นักวิจัยชำนาญการ

© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute