Announcement

Other Links

  Procurements
 Back to Procurements

ประกาศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงทางเชื่อม (Cover Way) ระหว่างอาคาร

     ด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงทางเชื่อม (Cover Way) ระหว่างอาคาร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย นับจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา และมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในการยื่นซองเสนอราคา
 2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน หรืออาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย เว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้นศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
 7. ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างต้องนำหลักประกัน อัตราร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

 • กำหนดรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตงาน
  ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม สำนักอาคารสถานที่ ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดรับฟังคำชี้แจง พร้อมสำรวจหน้างาน
  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม สำนักอาคารสถานที่ ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดยื่นซองเสนอราคา
  ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ระบุหน้าซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงทางเชื่อม (Cover Way) ระหว่างอาคาร ณ ส่วนงานสารบรรณ อาคารศูนย์ประชุม สำนักอาคารสถานที่ ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (โปรดระบุชื่อบริษัท สถานที่ติดต่อของผู้ยื่นซองให้ชัดเจน)
 • กำหนดเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ/เอกสารทางด้านเทคนิค และเอกสารแสดงราคาในการก่อสร้าง BOQ (Bill of Quantities)
  ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม สำนักอาคารสถานที่ ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    ซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องบรรจุเอกสารให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้

 1. ซองเอกสารหลักฐานการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา/เอกสารทางด้านเทคนิค และเอกสารแสดงราคาในการก่อสร้าง BOQ (Bill of Quantities)และเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 2. ซองเอกสารเสนอราคา งานจัดจ้างปรับปรุงทางเชื่อม (Cover Way) ระหว่างอาคาร

      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับเอกสารข้อกำหนดรายละเอียดงานและขอบเขตการเสนอราคาได้ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์ประชุม สำนักอาคารสถานที่ ชั้น 1 เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์หมายเลข 0-2553-8555 ต่อ 8696 หรือ ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดรายละเอียดงานจัดจ้างปรับปรุงทางเชื่อม (Cover Way) ระหว่างอาคาร

เอกสารประกาศและข้อกำหนด

    ประกาศ งานจัดจ้างปรับปรุงทางเชื่อม (Cover Way) ระหว่างอาคาร และ เอกสารข้อกำหนดรายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute