Announcement

Other Links

  procurements
 back to procurements

ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคลาวด์


      ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จัดทำโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคลาวด์ โดยจะดำเนินการเช่าใช้บริการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคลาวด์ เพื่อให้สถาบันฯ สามารถกู้คืนข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสถาบันฯ กลับมาได้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ และเพื่อให้สถาบันฯ สามารถให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
     3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     4. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และบริการระบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยมีรายละเอียดดังนี้
          4.1. ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center และบริการระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
               1) มาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ Uptime Institute ในระดับ Tier III หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือในระดับเทียบเท่า
               2) มาตรฐานการบริหารการรักษาความความปลอดภัย ISO/IEC 27001
               3) มาตรฐานการจัดการบริการด้านไอที ISO/IEC 20000-1
               4) มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์ CSA-STAR Cloud Security
          4.2 มีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างน้อย 2 ศูนย์ มีระยะทางห่างกันอย่างน้อย 20 กิโลเมตร และมีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning: BCP)
          4.3 ที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนต่างๆ (Data Center & Facilities) จะต้องไม่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อันได้แก่ ภัยจากอุทกภัย และตั้งห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางกายภาพ อันได้แก่ สนามบิน, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานเคมี และโรงกำจัดขยะมีพิษ ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
          4.4 สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement) ไม่ต่ำกว่า 99.90% ต่อเดือน หรือหยุดให้บริการได้(Down Time) ไม่เกิน 44 นาทีต่อเดือน
          4.5 มีเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการ (On-Call Service) พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และมีผู้ชำนาญงานพร้อมให้คำปรึกษาและปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน (Urgent Case) ตลอดอายุสัญญา
          4.6 มีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
          4.7 มีศูนย์รับแจ้ง (Network Operation Center หรือ Call Center หรือ Helpdesk) เพื่อให้บริการสนับสนุนหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

       กำหนดวันรับเอกสารรายละเอียดงาน
         รับเอกสารรายละเอียดข้อกำหนดในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
       กำหนดยื่นซองเสนอราคา
         ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ระบุหน้าซองปิดผนึก เรียนคณะกรรมการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคลาวด์ สำนักเทคโนโลยีสนเทศ ส่งเอกสาร ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
       กำหนดเปิดซองเสนอราคา
          วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องบรรจุเอกสารให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น 3 ซอง ดังนี้
          1) ซองเสนอด้านเอกสารบริษัท จำนวน 1 ซอง
          2) ซองเสนอด้านเทคนิค จำนวน 1 ซอง
          3) ซองเสนอราคา จำนวน 1 ซอง

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับเอกสารรายละเอียดข้อกำหนด และขอบเขตการเสนอราคาได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2553-8532 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตงานจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคลาวด์ได้ที่เว็บไซต์ www.cri.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่

เอกสารประกาศ

- ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยระบบคลาวด์© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute