Announcement

Other Links

  procurements
 back to procurements

ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง จัดจ้างโครงการทดสอบความมั่นคงและ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


      ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จัดทำโครงการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะดำเนินการจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกเว็บไซต์ระบบงานภายในของสถาบันฯ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ และหาแนวทางป้องกัน ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย เว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้นศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
     3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
     4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
     5. เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     6. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     7. ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ ในนาม “มูลนิธิจุฬาภรณ์” หรือ แคชเชียร์เช็คในนาม “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” อัตราร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างบริการทั้งหมดมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
     8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาอย่างน้อย 10 ปี
     9. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

       กำหนดวันรับเอกสารรายละเอียดงาน
         - รับเอกสารรายละเอียดข้อกำหนดในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
       กำหนดยื่นซองเสนอราคา
          - วันที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระบุหน้าซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการจัดจ้างโครงการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
       กำหนดเปิดซองเสนอราคา
          - วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
       ซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องบรรจุเอกสารให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น 3 ซอง ดังนี้
         1) ซองเสนอเอกสารบริษัท ตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
         2) ซองเสนอด้านเทคนิค ตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
         3) ซองเสนอราคา งานจัดจ้างโครงการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสนเทศ

      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับเอกสารรายละเอียดข้อกำหนด และขอบเขตการเสนอราคาได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2553-8532 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.cri.or.th

เอกสารประกาศ

- ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute