Announcement

Other Links

  procurements
 back to procurements

ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง จัดจ้างโครงการตรวจประเมินการดำเนินการในปัจจุบัน
ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 (Gap Analysis)


      ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจประเมินการดำเนินการในปัจจุบันของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐานISO/IEC 27001:2013 (Gap Analysis) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง
     2. ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
     3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     4. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ
     5. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีประวัติว่าเคยเป็นผู้ผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของสำนักงานฯ หรือมีประวัติว่าเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรให้ทางราชการ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับการเพิกถอนจากรายชื่อผู้ทิ้งงานแล้วให้เป็นภาระของผู้เสนอราคาในการแจ้งถึงการเพิกถอนดังกล่าว
     6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
     7. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา/ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
     8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     9. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     10. คู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
     11. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาอย่างน้อย 10 ปี
     12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
     13. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาระดับหนึ่ง ด้านมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร : ISO27001 ณ วันยื่นข้อเสนอโครงการ
     14. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกับลักษณะของงานหรือภารกิจตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลISO/IEC 27001:2013 จาก Certification Body ให้กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ในประเทศไทย อย่างน้อย 3 แห่งทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องนำสำเนาสัญญาจ้าง หรือ สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ยื่นมาพร้อมซองสอบราคา เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

       การกำหนดวันรับเอกสารรายละเอียดงาน
         • วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
         รับเอกสารรายละเอียดข้อกำหนด ฟังคำชี้แจง ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
       กำหนดยื่นซองเสนอราคา
          • วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
         ระบุหน้าซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการจัดจ้างโครงการตรวจประเมินการดำเนินการในปัจจุบันของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Gap Analysis) ส่งเอกสาร ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
       กำหนดเปิดซองเสนอราคา
          • วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
         ซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องบรรจุเอกสารให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น 3 ซอง ดังนี้
         1. ซองเสนอด้านเอกสารบริษัท ตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
         2. ซองเสนอด้านเทคนิค ตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
         3. ซองเสนอด้านราคา งานจัดจ้างโครงการตรวจประเมินการดำเนินการในปัจจุบัน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Gap Analysis)

      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับเอกสารรายละเอียดข้อกำหนด และขอบเขตการเสนอราคาได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2553-8532 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.cri.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่

เอกสารประกาศ

- ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการตรวจประเมินการดำเนินการในปัจจุบันของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Gap Analysis)© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute