Announcement

Other Links

  procurements
 back to procurements

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักกิจกรรมพิเศษ
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการเทียบราคา


      ด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเทียบราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักกิจกรรมพิเศษ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
     2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน หรืออาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
     4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย เว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้นศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

      สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้
      ❖ กำหนดรับเอกสารข้อกำหนดและขอบเขตงาน
         ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันทำการ)
         ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักอาคารสถานที่ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
      ❖ กำหนดลงชื่อรับฟังคำชี้แจง พร้อมสำรวจหน้างาน
         ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
         ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
      ❖ กำหนดยื่นซองเสนอราคา
          ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.
          ระบุหน้าซองปิดผนึก เรียน คณะกรรมการงานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนัก
          กิจกรรมพิเศษ ชั้น 5 อาคาอเนกประสงค์ ณ ส่วนสารบรรณ สำนักอาคารสถานที่ อาคารศูนย์ประชุม
          สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
      ❖ กำหนดเปิดซองเสนอราคา
          ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

      ซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องบรรจุเอกสารให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้
     1) ซองเสนอด้านเทคนิคและเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     2) ซองเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักกิจกรรมพิเศษ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับเอกสารข้อกำหนดรายละเอียดและขอบเขตการเสนอราคาได้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์หมายเลข 0-2553-8603 หรือเข้าชมเว็บไซต์ www.cri.or.th เพื่อ download เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตงานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักกิจกรรมพิเศษ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

เอกสารประกาศและข้อกำหนด

- ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักกิจกรรมพิเศษ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการเทียบราคา
- ข้อกำหนดและขอบเขตงานปรับปรุงพื้นที่ สำนักกิจกรรมพิเศษ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute