Announcement

Other Links

  procurements
 back to procurements

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประจำปี 2562


      ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 484 รายการ ตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศนี้

      การขายครั้งนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กำหนดรายละเอียดและมีเงื่อนไข ดังนี้
     1. เงื่อนไขการเสนอราคารับซื้อและการขาย
          1.1. การขายจะกระทำโดยวิธียื่นซองเสนอราคา การเสนอราคารับซื้อให้ผู้ร่วมเสนอราคาเขียนราคาลงในใบเสนอราคารวมทั้งหมดทุกประเภท จะแยกยื่นเป็นรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ผู้ยื่นซองเสนอราคารับซื้อสูงสุดถือว่าเป็นผู้ได้รับการพิจารณารับซื้อทรัพย์สินในการขายครั้งนี้
          1.2. ผู้ร่วมเสนอราคารับซื้อ จะต้องเสนอราคาทรัพย์สินไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่คณะกรรมการดำเนินการขายได้ประเมินไว้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไม่เปิดเผยราคาขายขั้นต่ำให้ผู้ร่วมเสนอราคารับซื้อทราบและต้องเสนอราคารับซื้อทรัพย์สินใน ราคาเหมารวม
          1.3. ผู้ร่วมเสนอราคารับซื้อ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และจะต้องเป็นผู้เสนอราคา รับซื้อทรัพย์สินด้วยตนเอง
          1.4. ผู้ร่วมเสนอราคารับซื้อ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการดำเนินการขายเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการดำเนินการขายในวันลงทะเบียน ดังนี้
               1.4.1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดง
               1.4.2. กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณสนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง
          1.5. ผู้เสนอราคารับซื้อสูงสุด จะต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตามจำนวนเงินที่เสนอราคารับซื้อไว้หลังจากเสร็จสิ้นการขาย หากไม่สามารถชำระเงินได้ในคราวเดียวจะต้องวางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่เสนอรับซื้อ และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้ รับเลือกให้เป็นผู้ที่เสนอราคารับซื้อสูงสุด หากไม่สามารถชำระได้ในกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะริบเงินที่วางไว้แล้วขายทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
          1.6. ผู้เสนอราคารับซื้อสูงสุด ต้องนำทรัพย์สินออกจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้เรียบร้อยภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว โดยจะต้องจ่ายค่าขนย้าย และจะต้องเป็นฝ่ายเสียภาษีหรือนำส่งภาษีใดๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยวข้องในการโอนทรัพย์สินเอง
          1.7. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุดที่เสนอราคามาได้ หรืออาจยกเลิกการขาย โดยพิจารณาที่จะขายเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินการขายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคารับซื้อสูงสุดจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
          1.8. ผู้เสนอราคารับซื้อสูงสุด จะต้องทำการลบเครื่องหมายตัวอักษรหรือตัวเลขที่แสดงหน่วยงานและรหัสทะเบียนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก่อนจะนำไปใช้
          1.9. หากมีปัญหาใดๆ ในการขายทรัพย์สินครั้งนี้เกิดขึ้น ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการขายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคารับซื้อจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งอย่างใดมิได้
     2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขาย
          การขายทรัพย์สินของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการขาย ณ บริเวณอาคารบริหาร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดังนี้้
          2.1. เวลา 9.00 - 1.000 น. ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อลงทะเบียนพร้อมเอกสารตามและรับใบเสนอราคา
          2.2. เวลา 10.00 – 11.00 น. เข้าร่วมเสนอราคารับซื้อทรัพย์สิน ดูสภาพทรัพย์สินได้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พร้อมกัน
          2.3. เวลา 11.30 น. คณะกรรมการดำเนินการขาย จะทำการพิจารณาราคาผู้ที่เสนอราคารับซื้อสูงสุด

      ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อทรัพย์สิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2553-8616 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ในวันราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cri.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เอกสารประกาศ

- ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2562© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute