Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรงานทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่เภสัชกรงานทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

1. คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขึ้นทะเบียนยา หากมีประสบการณ์ขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ (Biological product) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PIC/S GMP และ ICH guidelines
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office) และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ

2. รายละเอียดการทำงาน

 • รวบรวมและจัดทำเอกสารที่จำเป็นต่อการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)
 • ดำเนินการยื่นขอผลิตยาตัวอย่างเพื่อทำการศึกษาทางคลินิก ขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุคล้ายคลึง
 • ดำเนินการจัดหาและอัปเดตข้อมูลทางกฎหมายหรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมตำรับยาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ
 10. กรุณาส่ง Resume/CV และ Cover letter เป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อดูทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ)

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

	คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
	สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
	54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิการศึกษา

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 02-554-1900 ต่อ 2611
  E-mail: [email protected]

7. เปิดรับสมัครถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute