Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

     ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     คุณสมบัติ และรายละเอียดงานของตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

1. คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสารห้องปฏิบัติการคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

     รายละเอียดการทำงาน

 • ออกแบบและดูแลระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน
 • กำหนดรูปแบบ การบ่งชี้ และรหัสเอกสารคุณภาพสำหรับใช้งาน
 • จัดทำและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของงานควบคุมเอกสาร
 • ดูแลการออกใช้เอกสารคุณภาพโดยประสานงานกับผู้จัดทำเอกสารคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนเอกสารคุณภาพ (Master list)
 • ดูแลและจัดเก็บต้นฉบับเอกสารคุณภาพที่ใช้งานทั้งรูปแบบ hard copy และ electronic file
 • รับผิดชอบการทำสำเนาเอกสารฉบับควบคุม เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติมีไว้ใช้งานตามระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพ
 • ติดตามและแจ้งเตือนการทบทวนเอกสารคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)(ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

	คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
	สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
	54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

4. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 02-554-1900 ต่อ 2611
  E-mail: [email protected]

6. เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute