Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบชื่อ-นามสกุล
19นางสาวภัทราภรณ์ สายเสมา
05นางสาวแพรวทิพย์ พรใหญ่พงศ์ (สำรองอันดับ 1)
06นางสาวพชรพรรณ เดชสองชั้น (สำรองอันดับ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute