Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพื้นฐาน
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครที่ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานสำหรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

     1. ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบพื้นฐานในวันและเวลาที่กำหนด ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     2. ผู้ผ่านการสอบพื้นฐานจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     1. รายนามผู้ได้รับการสอบพื้นฐานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 14 คน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น.

เลขประจำตัวสอบชื่อ-นามสกุล
01นางสาวสุปรียา กองเกตุ
02นางสาวปิยพร ผลชีวิน
03นายพิเชฐ หลีสกุล
04นางสาวสุกัญญา สมุดบาล
05นางสาวแพรวทิพย์ พรใหญ่พงศ์
06นางสาวพชรพรรณ เดชสองชั้น
07นางสาวมนต์ธิดา จันทรมณี

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.45 น.

เลขประจำตัวสอบชื่อ-นามสกุล
08นางพัชรา รุ่งหิรัญวัฒน์
09นางสาวกัญธนัช วสุกุลสิริ
10นางสาวอาระเบีย หวังผล
11นางสาวกัลป์ยกร วีระวงษ์
12นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์
13นางสาวดวงแก้ว ศรีชมชื่น
14นางฤทัยรัตน์ เรืองสุข

     2. รายนามผู้ได้รับการสอบพื้นฐานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 13 คน

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น.

เลขประจำตัวสอบชื่อ-นามสกุล
15นางสาวธนัญญา ศรีฤาชา
16นางสาวณัฐธิดา แซ่เป่า
17นางสาวอรปรียา แย้มสาย
18นายวชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี
19นางสาวภัทราภรณ์ สายเสมา
20นางสาวกัญญาพิชญ์ ชำนาญคทาเดช
21นางสาวสิริณัฏฐ์ ลัทธิธนธรรม

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.45 น.

เลขประจำตัวสอบชื่อ-นามสกุล
22นางสาวณฐมน เลิศรตนบดี
23นางสาวธนัชนันท์ รัตนะวิศ
24นางสาวอรสา นาคกัน
25นางสาวพรวิภา มีชัย
26นางสาวขวัญชล ศรีวิเศษ
27นางธัญสุดา บุดทะสุ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute