Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 2 :
สังกัด สำนักอาคารสถานที่

     ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงาน สังกัดสำนักอาคารสถานที่ ตำแหน่งช่างเทคนิค หรือวิศวกร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 นั้น สถาบันฯ ขอสรุปผลการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ ดังนี้

1. ข้อมูลการรับสมัคร และจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวนอัตราที่รับ จำนวนผู้ยื่นสมัคร จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1
ช่างเทคนิค หรือวิศวกร 1 4 4
ช่างเทคนิค 1 3 2

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2

   2.1 ตำแหน่งช่างเทคนิค หรือวิศวกร : จำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวผู้สมัคร
1 นายประพฤทธิ์ ชมภูไชย 1/001
2 นายเสกสรรค์ ภู่สมใจ 1/002
3 นายธเนศ บุญเหลือ 1/003
4 น.ส.วิลาสินี มาตรคำมี 1/004

   2.2 ตำแหน่งช่างเทคนิค : จำนวน 2 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวผู้สมัคร
1 นายภัทรพล เจริญสุข 2/001
2 นายอธิป สำราญ 2/002

3. กำหนดการและรายละเอียดการทดสอบ

     สถาบันจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการสอบให้ทราบภายหลัง

เอกสารประกาศ

- ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 2 : สังกัด สำนักอาคารสถานที่

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute