Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน

         ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

         บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครสอบพื้นฐานสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยขอให้ผู้มีรายนาม ตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบพื้นฐาน เวลา 9.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1
  2. ผู้ผ่านการสอบพื้นฐานจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

         หมายเหตุ : แจ้งรายชือผู้ผ่านการสอบพื้นฐาน เวลา 12.30 น.

ผู้มีรายชื่อสอบพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
01  นางสาวสิทธิจิต ดรุณสนธยา
02  นางสาวชลธิชา ผลแรก
03  นางสาวสุวรรณี ศาลา
04  นายปริญญา อาดำ
05  นางสาวรติพร ช้างน้อย
06  นางสาวปิยพร พลชีวิน
07  นางสาวธนิสร รัตนยัง
08  นางสาวรัชนี ธนะบริหาร
09  นายวรยศ ศิริจินตนา
10  นางสาวธนาภรณ์ ไตรศุภกิตติ
11  นางสาวจารุภาภัททา จันทร์จวนสุก
12  นางสาวอนิษา เพ็ชรทองมา
13  นางสาวณัฐสุดา เวชสุวรรณ
14  นางสาวอรณิชชา ธรรมนุส
15  นางสาวนันทามาศ ใจกล้า
16  นางสาวฐปนีย์ ทองปั้น
17  นายวีรพจน์ สรรพากิจวัฒนา
18  นางสาวบุณฑริกา ตราโชติ
19  นางสาวธิดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์
20  นางสาวนงนภัส แสนประสิทธิ์
21  นางสาวกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute