Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงานในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2563 สังกัดสำนักอาคารสถานที่ โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

     1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง ผลการคัดเลือก รายนาม
พนักงานซ่อมบำรุง ผู้ได้รับการเรียกบรรจุ นายสมชาติ เรืองขจร
ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองอันดับ 1 นายกิตพงค์ ชั่งดี

     2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโทรแจ้งรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลข 02-5538523 ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

     3. ให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวมารับเอกสารตรวจประวัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการบรรจุจ้าง ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

     4. สถาบันฯ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศ ทั้งนี้หากหน่วยงานอื่นภายในสถาบันฯ ประสงค์จะเรียกบรรจุจ้างจะพิจารณาจากผู้ผ่านคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีนี้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

เอกสารประกาศ

- ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute