Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
07 นางสาวธันยพร เอื้อสุวรรณ
05 นายปริญญา อาดำ (สำรอง)

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute