Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

     ตามที่ได้มีประะกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสัตว์ทดลอง จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครสอบสัมภาษณ์สำหรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสัตว์ทดลอง โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 01-07 ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียน เวลา 8.45 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1
  2. ผู้มีรายนามสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 08-13 ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียน เวลา 12.45 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1

ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

01นางสาวนันทิยา วาลตะคุ
02นางสาวทิพย์วรรณ วรรณวิจิตร
03นายวรกฤศ รวมใหม่
04นางสาวธมนกร อินทร์อิ่ม
05นางสาวกมลชนก ทองแต้ม
06นางสาวจงกิตต์ เถาว์ชาลี
07นางสาวธัญญาภรณ์ เชื้อประทุม
08นายวราวุฒิ เมืองสงวน
09นายเอกชัย ธานี
10นางสาวพรพนม ทุหา
11นางสาวปัทมวรรณ บุญธรรมพาณิชย์
12นางสาวทิพา จันทรนาคี
13นางสาวกฤษณา สุวรรณ

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute