Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครสอบพื้นฐานสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยขอให้ผู้มีรายนาม ตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบพื้นฐาน เวลา 09:00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1
  2. ผู้ผ่านการสอบพื้นฐานจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13:30 น. เป็นต้นไป

       หมายเหตุ: แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบพื้นฐาน เวลา 12:30 น.

ผู้มีรายชื่อสอบพื้นฐานใน วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อ-นามสกุล
01 นางสาวขวัญสกุล กิติศรี
02 นางสาวจารวี สายบัว
03 นางสาวพาณิภัค พุ่มลำเจียก
04 นายฐิตินันท์ วรรณเวช
05 นางสาวสุรีย์พร เสรีรักษ์

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute