Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จำนวน 1 อัตรา

1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาดังนี้ กฎหมาย
  วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดการและประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือ การบริหารสัญญา อย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  Microsoft Word และ Microsoft Excel ในระดับดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • ให้คำแนะนำการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • จัดเตรียมเอกสารและประสานงานเพื่อดำเนินการจดทะเบียนทรัยพ์สินทางปัญญา
  • ติดต่อประสานงานกับนักวิจัยและสำนักงานในสถาบัน
  • ติดต่อประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ติดต่อประสานงานกับสำนักกฎหมายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษา
 • การทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
  • ร่างและจัดทำสัญญา
  • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกในการทำสัญญา
  • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

3.เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

	คุณเบญริสา รวมใหม่
	สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
	54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5.อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 02-553-8555 ต่อ 8204
 • E-mail: [email protected]

7.หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th


ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute