Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ขยายรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน

     เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับอ่าน เขียน และสื่อสารได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์ด้านการพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการทำงาน

 • บริหารจัดการและประสานงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ
 • งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

	คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
	สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
	54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 02-554-1900 ต่อ 2611
 • E-mail: [email protected]

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th


ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute