Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
11  นางสาวขจรขวัญ ศรีฟ้า
04  นางสาวสุรีย์พร เสรีรักษ์ (สำรองอันดับ 1)
02  นางสาวธนัญญา ศรีฤาชา (สำรองอันดับ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute