Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพื้นฐาน ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครที่ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานสำหรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบพื้นฐาน เวลา 08:45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  2. ผู้ผ่านการสอบพื้นฐานจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

       (หมายเหตุ: แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบพื้นฐาน เวลา 12:30 น.)

ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
01 นายพงศกร ทิพโสตหทัย
02 นางสาวพัชริดา ภูปัง
03 นายกิตติภูมิ สุวรรณโภคิน
04 นางสาวพศิกา ติรศิริกุล

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute