Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครั้งที่ 3/2563

     ด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สังกัดสำนักบริหาร ทดลองปฏิบัติงานในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2536 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ขัดต่อระเบียบดังที่กล่าว

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. สนับสนุนงานบริการไอทีภายในสำนักบริหาร
 2. ประสานงานด้านไอทีกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไอทีภายในสำนักบริหาร
 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์พัฒนาหรือดูแลพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML, CSS, JavaScript
 4. มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล
 5. มีทักษะ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานด้านไอที
 6. สามารถสื่อสารระบบงานไอทีที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทีมงานเข้าใจได้ดี
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ และรักงานบริการ

3.อัตราเงินเดือน

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน
(บาท)
 • ปริญญาตรี 21,000.-
 • ปริญญาโท 22,750.-

เกณฑ์การประเมินค่าประสบการณ์

 1. ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครต้องมีลักษณะงานที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน
 2. กรณีสถาบันกำหนดให้ค่าประสบการณ์ ผู้บริหารของหน่วยงานที่บรรจุจ้างจะพิจารณายืนยันหลังผ่านการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5.เอกสารและหลักฐาน
     เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้ 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download >> ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ชุด
 5. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ 1 ฉบับ

     เอกสารในข้อ 2 ถึง 5 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า  เอกสารสมัครงาน

ส่งที่

		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
		โทรศัพท์ 0 2553 8532, 0 2553 8555 โทรสาร 0 2553 8527

7.การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบ ดังนี้
2.1) สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานในตำแหน่งที่สมัคร
2.2) สอบสัมภาษณ์

ขยายเวลารับสมัครถึง    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2553 8532

 

ลงประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute