Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ และรายละเอียดงานของตำแหน่ง เเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

1. คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสารห้องปฏิบัติการคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดการทำงาน

 • ออกแบบและดูแลระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน
 • กำหนดรูปแบบ การบ่งชี้ และรหัสเอกสารคุณภาพสำหรับใช้งาน
 • จัดทำและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของงานควบคุมเอกสาร
 • ดูแลการออกใช้เอกสารคุณภาพโดยการประสานงานกับผู้จัดทำเอกสารคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนเอกสารคุณภาพ (Master List)
 • ดูแลและจัดเก็บต้นฉบับเอกสารคุณภาพที่ใช้งานทั้งรูปแบบ hard copy และ electronic file
 • รับผิดชอบการทำสำเนาเอกสารฉบับควบคุม เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติมีไว้ใช้งานตามระบบการควบคุรมเอกสารคุณภาพ
 • ติดตามและแจ้งเตือนการทบทวนเอกสารคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

 • ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 • ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน ( Curriculum Vitae ) (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

3.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

	คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
	สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
	54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

4.อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0 2554 1900 ต่อ 2611
 • E-mail:[email protected]

6.เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  


ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute