Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
11 นางสาวอิสรีย์ หนิมพานิช
10 นางสาวณิชชา สุทธิสานนท์ (สำรองอันดับ 1)

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute