Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ

     ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     คุณสมบัติ และรายละเอียดงานของตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับอ่าน เขียน และสื่อสารได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานจัดการโครงการ งานระบบคุณภาพ งานสารบรรณ งานเลขานุการหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในระบบมาตรฐานคุณภาพจะได้รับการพิจารณษเป็นกรณีพิเศษ

     รายละเอียดการทำงาน

 • บริหารจัดการและประสานงานด้านเอกสารและงานต่าง ๆ ของงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ
 • งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae) (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

	คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
	สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
	54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

4. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 02-554-1900 ต่อ 2611
 • E-mail: [email protected]

6. เปิดรับสมัครรถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute