Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที
สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
001 นายปฏิพัทธ์ พัดริ้ว
002 นายวรกฤศ รวมใหม่
003 นางสาวศุภากร ภวัง
004 นายสุริยา สินเสมอ
005 นายธีรศักดิ์ ชูปัน
006 นายศักดริน แก้วชัย

หมายเหตุ :

     สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์


ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute