Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที

ตำแหน่งที่รับสมัคร
     เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ไอที ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ต โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที
 • ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สนับสนุนงานบริการไอทีและอุปกรณ์ไอทีแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
 • ดำเนินการงานเอกสารของสำนักฯในส่วนที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support/Helpdesk ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, MAC OS, iOS และ Android
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • มีทักษะ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์
     (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ห้องสำนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     ปิดรับสมัคร วันที่ 12 ธันวาคม 2562

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     คุณวันทนา สุขขี โทร. 0 2553 8532

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute