Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศรับสมัคร
"ลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย"
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ ชีวสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Unix command line scripting)
 • มีความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น (สามารถใช้ R หรือ SPSS)
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษ
 • หากมีความรู้ด้านระบาดวิทยา หรือมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในงานด้านระบาดวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เอกสารและหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์ด้านการทำวิจัย (Curriculum Vitae) 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลัง

3. การสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์: จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน"

      ส่งที่

		ดร.เบญจรัตน์ ภู่ภักดี จาเวด
		สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00)

4. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

5. สอบถามรายละเอียด

 • ดร.เบญจรัตน์ ภู่ภักดี จาเวด โทร. 02-553-8555 ต่อ 8261
        E-mail: benjarath@cri.or.th
 • นางสาวเบญริสา รวมใหม่ โทร. 02-553-8555 ต่อ 8204
        E-mail: benrisa@cri.or.th

6. หมดเขตรับสมัคร  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute