Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก
ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่พัสดุ"
สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จึงขอประกาศรายนามผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้


ผลการคัดเลือก ชื่อ-นามสกุล
อันดับ 1    นายจิตริน วิเศษมณี
สำรองอันดับ 1    นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิบูลย์

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute