Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ดำเนินการด้านจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักฯ
 • จัดการการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการซ่อม
 • ดำเนินการด้านเอกสาร งบประมาณ และการเบิกจ่ายของสำนักฯ
 • ลงทะเบียนหนังสือเข้า และหนังสือออก
 • ประสานงานด้านธุรการกับสำนัก / ฝ่ายต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ และเก็บรักษาพัสดุ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุหรือการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น อดทน และเสียสละ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการโต้ตอบอีเมลเป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย)
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์
     (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ห้องสำนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     คุณวันทนา สุขขี โทร. 0 2553 8532


ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute