Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศรับสมัคร
ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา จำนวน 3 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาเคมี, ชีวเคมี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคนิค HPLC หรือ Atomic Absorption Spectrometry ในการวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ความรับผิดชอบ

 • เตรียมตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างทางด้านชีวภาพด้วยวิธีต่างๆ เช่น liquid-liquid extraction, solid-phase extraction (SPE), QuEChERS และ Microwave digestion เป็นต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์โดยเทคนิค HPLC, LC-MS/MS หรือ ICP-MS
 • เก็บตัวอย่างภาคสนามทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ ตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างอาหาร เป็นต้น
 • จัดการข้อมูลตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์
 • ช่วยงานโครงการวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ
 • เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์

(โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

		สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น.)

5. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณนันทนิจ ผลพนา โทร. 0-2553-8555 ต่อ 8285
                             E-mail: nanthanit@cri.or.th
 • คุณสุมลธา หนูคาบแก้ว โทร. 0-2553-8555 ต่อ 8285
                             E-mail: sumontha@cri.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute