Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก
ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่พัสดุ"
สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 จึงขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้


ผลการคัดเลือก ชื่อ-นามสกุล
อันดับ 1    นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเกิด
สำรองอันดับ 1    นางสาววรินทร์ธร กุลธัชมงคลสิริ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute