Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีการศึกษา

     สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา

ลักษณะงาน

 • ให้บริการติดตั้งและควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ให้เหมาะสม ตลอดจนการดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์
 • ถ่ายภาพ และ/หรือ ถ่ายวีดิโอ สำหรับงานวิชาการและวิจัยต่างๆ
 • ดูแลห้องบันทึกเสียง สนับสนุนงานบันทึกเสียง และผลิตสื่อวีดิทัศน์
 • สนับสนุนงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสื่อชนิดต่างๆ ให้เป็นระบบ
 • สนับสนุนงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 • ดำเนินงานด้านเอกสารของสำนักฯ หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ และ การถ่ายภาพและ/หรือ ถ่ายวีดิโอ
 • สามารถใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมบันทึกและผสมเสียง (Adobe Audition) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail
 • หากมีความสามารถต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ และ/หรือกราฟิก เพื่อผลิตวีดิทัศน์
  • สามารถออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์
  • สามารถให้บริการ ติดตั้งและควบคุมการใช้งานระบบ Teleconference
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ระบุทั้งหมด (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

		สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กำหนดการรับสมัคร

 1. รับเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
 2. ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 18 กันยายน 2560
 3. กำหนดประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันสอบข้อเขียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     กรุณาติดต่อ สำนักวิชาการ โทร. 02-553-8535


ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute