Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ดูแลและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ PC และ Mobile ภายในองค์กร
 • สนับสนุนงานบริการไอทีแก่หน่วยงานต่างๆภายในสถาบันฯ
 • ดำเนินการงานเอกสารของสำนักฯหรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้การใช้งาน css และ responsive web design
 • มีความรู้เชี่ยวชาญภาษา PHP และเคยใช้งาน Laravel
 • มีความรู้เชี่ยวชาญภาษา javascript สามารถใช้ jQuery หรือ VueJS
 • สามารถออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL หรือ MongoDB
 • มีประสบการณ์การใช้ git
 • มีทักษะ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานด้านไอที
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย)
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 10. ผลงานและตัวอย่างโค้ด (ใส่แผ่น CD/DVD แล้วแนบส่งมาทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งมาที่ [email protected])

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์
     (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

		สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
		54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
		เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือนำส่งด้วยตนเองที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     คุณวันทนา สุขขี โทร. 0 2553 8555 ต่อ 8532


ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute