Announcement

Other Links

  job opportunities
 back to job opportunities

ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายนามท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผลการคัดเลือก ชื่อ-นามสกุล
ผู้ได้รับการคัดเลือก  นายชุมพล จิตต์พิพัฒน์
สำรอง  นายปวเรศ ทองลอย

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute